Aceptar
Añadir
Comprar
Comprar
Cancelar

Guix d'Infantil

BENVINGUDA LA NOVA LLEI PER PROTEGIR LA INFÀNCIA

Després d’un curs complicat durant el qual les escoles infantils han tingut un paper fonamental, s’acaba de conèixer una notícia positiva i molt esperada. S’ha publicat al BOE (5 de juny de 2021) la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència (LOPIVI). Aquesta llei, per fi, després de nombroses denúncies, demandes i debats, defineix com a violència tota acció, omissió o tracte negligent que priva les persones menors d’edat dels seus drets i del seu benestar, que amenaça o que interfereix en el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la forma o del mitjà de comissió, inclosa la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment la violència digital. És una llei d’obligat compliment que crea un marc jurídic cohesionat per a l’àmbit estatal. Entre les mesures per defensar la infància, se’n poden destacar les següents: L’avaluació i la determinació formal de l’interès superior del menor en totes les decisions que afectin una persona menor d’edat. L’acceptació de denúncies realitzades per part del mateix menor amb mecanismes adaptats, segurs i confidencials. El deure de denunciar per a tots els ciutadans, inclosos els familiars. L’ampliació del còmput del termini de prescripció fins que l’infant o l’adolescent que hagi patit maltractament o abús compleixi els 35 anys. L’exigència que totes les forces i cossos de seguretat disposin d’unitats especialitzades en la sensibilització i en la prevenció. La previsió d’un projecte de llei per aconseguir l’especialització de jutjats i fiscalia de violència contra la infància. La nova llei, a més de definir mesures que afectin directament la policia i els jutjats, inclou obligacions en àmbits com ara, per exemple, el temps lliure. Així, estableix que les entitats que organitzen activitats esportives o de lleure amb menors d’edat han de tenir un pla de prevenció i protocols d’actuació davant de qualsevol manifestació de violència. Aquestes entitats han de disposar, també, d’una nova figura anomenada delegat/ada de protecció. Els articles 30 i següents se centren en l’àmbit educatiu. La llei obliga tots els centres escolars a tenir protocols d’actuació contra l’abús i el maltractament. S’insisteix en la importància d’intervenir davant de qualsevol tipus de violència i s’estableix que cada centre compti amb una figura anomenada coordinador/a de benestar i protecció de l’alumnat. Entre d’altres, aquesta persona coordinadora té les funcions següents: Promoure plans de prevenció, detecció i protecció de la infància. Impulsar mesures que garanteixin el benestar infantil i la cultura del bon tractament cap a infants i adolescents. Fomentar models no violents per resoldre conflictes. Afavorir una alimentació saludable, especialment entre l’alumnat més vulnerable. Aquesta llei per protegir la infància enfront de la violència va en consonància amb la LOE-LOMLOE, que al seu article 124 cita el Pla de convivència, on han de quedar recollides les mesures citades més amunt. La llei portarà nous decrets i també normes d’àmbit autonòmic. És important observar que es compleixin totes les mesures per defensar la infància de les distintes violències. Les escoles infantils, igual com el conjunt dels centres educatius, han de ser espais de seguretat on imperin les relacions d’amistat i el rebuig als abusos. En aquest sentit, la secció «Parlem de...» d’aquest número aborda un dels tipus de violència present des de les primeres edats: el maltractament entre iguals. Pot resultar un contingut difícil d’admetre, però la responsabilitat d’educar obliga a afrontar realitats diverses i a facilitar entorns de formació sempre que calgui. Bones i merescudes vacances. •. Seguir leyendo

1E Ejemplar
2,69€
Carrito de la compra
1M 1 Mes
-
3M 3 Meses
-
6M 6 Meses
-
1A 1 Año
13,99€
Carrito de la compra

Las tarifas que se muestran se aplican a las compras a través de la plataforma web de Kiosko y Más

Regala El País